Privacy

Dit is de laatst goedgekeurde versie van 1-8-2019. Wij passen de tekst aan als daar aanleiding voor is.

De persoonsgegevens en het gebruik

Wij krijgen persoonsgegevens van een persoon zelf en andere organisaties rechtstreeks en indirect. Wij gebruiken die alleen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Als u via de website een bericht stuurt gebruiken we de persoonsgegevens alleen om uw vraag te beantwoorden. Die gegevens verwijderen wij na 2 maanden of als u aangeeft dat uw vragen voldoende zijn beantwoord en u geen behoefte meer heeft aan vervolgcontact.
Als bewindvoerder zijn wij aangesteld door de rechter. Wij hebben de wettelijke plicht om bepaalde gegevens te verzamelen en te registreren in een goedgekeurd programma. Dat zijn ook bijzondere persoonsgegevens. Die gegevens delen wij met:

  • zorgorganisaties
  • mantelzorgers
  • een vervanger als dat noodzakelijk is
  • de auditor die de uitvoering van werkzaamheden op verzoek van de rechter controleert

De persoonsgegevens worden, na het verstrijken van de relevante wettelijke bewaartermijn, verwijderd als de bewindvoering is beëindigd of contracten zijn beëindigd.

De website

Iedereen die onze website bezoekt laat daar gegevens achter. Wij verzamelen gegevens om de website te verbeteren. Voor uw gemak gebruiken we functionele en analytische cookies. Daarvoor hoeft u geen toestemming te geven. Eenmaal geplaatste cookies zijn te zien via de instellingen van de browser die u gebruikt.
De gegevens die wij op deze manier verzamelen delen wij niet met derden. We gebruiken die ook niet om u informatie te verstrekken op een andere manier.
Meer informatie over cookies staat op: https://veiliginternetten.nl.

Uw rechten

Na uw verzoek sturen wij u een overzicht van de persoonsgegevens die wij hebben. U kan dan wijzigingen doorgeven of verzoeken om het verwijderen van de gegevens uit onze bestanden. Wij zullen dat binnen een periode van vier weken uitvoeren.
Gegevens in de financiële administratie worden bewaard conform de wettelijke eisen van de belastingdienst en andere wettelijke instanties. Verzoeken stuurt u aan A.M. den Hollander (anita@melianderbewind.nl).
Als u ontevreden bent over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Meliander Bewind heeft alle persoonsgegevens opgeslagen in programma’s en bestanden die zijn beveiligd in samenwerking met onze leverancier. De genomen maatregelen zorgen ervoor dat:

  • alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de gegevens
  • gegevens niet verloren gaan of onjuist zijn
  • geen onnodige gegevens worden opgeslagen of gegevens te lang worden bewaard

De beveiliging voldoet aan de gangbare normen. Wij evalueren de maatregelen minimaal jaarlijks en bij wijzigingen in de organisatie, wettelijke vereisten of de werkwijze.

Menu